• लुम्बिनी प्रदेश सरकार
  • वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय
  • वन निर्देशनालय
  • डिभिजन वन कार्यालय, नेपालगंज

आ.ब. २०७9/०80 मा घाइते, टुहुरा, बाटो बिराइ गाउ बस्तीमा आएका तथा संकटमा परेका बन्यजन्तुहरुको गरिएको उद्धार प्रयासका बिबरणहरु